معرفی هیأت مدیره

ژیلا عطائی

ژیلا  عطائی

عضو هیأت مدیره و رئیس انجمن

مهدی بازرگانی

مهدی بازرگانی

عضو هیأت مدیره و خزانه دار انجمن

زهرا فتحی

زهرا فتحی

نایب رئیس هیأت مدیره

مهران اخوندی

مهران اخوندی

بازرس انجمن

تماس سریع و رایگان