مدارک مورد نیاز دریافت مجوز مرکز مشاوره کار آفرینی

مدارک لازم جهت دریافت مجوز مراکز مشاوره وخدمات کارآفرینی
1- اساسنامه شرکت
2- ارائه طرح و مدل کسب و کار مشاوره متناسب با زمینه های فعالیت مورد تقاضا
3- تامین مکان مناسب با زمینه های فعالیت وارائه نشانی دقیق آن
تبصره:هرگونه تغییردرمکان یا زمینه های فعالیت مرکزمشاوره،لازم است به اطلاع وتاییدهیات فنی برسد
4- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه
5- کارت پایان خدمت یا معافیت دائم ( آقایان)
6- عدم اشتغال تمام وقت اعضاء کادر فنی در نهادها ، شرکتها موسسات و دستگاه های اجرایی دولتی
تبصره:اعضای هیات علمی دانشگاهها از این قاعده مستثنی هستند
7- ارائه مشخصات تمامی اعضای کادر فنی مراکز مشاوره مطابق ماده 6 دستورالعمل( مدارک شناسایی و تحصیلی)
8- تکمیل فر م تعهد عدم اشتغال برای کادر فنی تمام وقت مرکز مشاوره
تبصره : مرکز مشاوره لازم است تا تغییرات در اعضای اصلی کادر فنی مرکز مشاوره را به اطلاع و تایید هیات فنی برساند
تبصره: مرکز مشاوره می بایست حداقل یک ماه قبل از پایان اعتبار مجوز ،نسبت به انجام فرایند تمدید مجوز اقدام نماید.