صورتجلسه نشست هم اندیشی با اداره کل راه و شهرسازی استان